REGULAMIN STOŁECZNEGO KLUBU TATRZAŃSKIEGO
Oddziału PTTK Marymont
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1.
Stołeczny Klub Tatrzański PTTK ( zwany dalej Klubem ) działa zgodnie ze Statutem PTTK w dziedzinie kwalifikowanej turystyki górskiej.

§ 2.
Klub używa własnych pieczęci i papieru firmowego, może posiadać własną odznakę i proporczyk.

II. ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 3.
Do zadań Klubu należy:

 1. Organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania taternictwa, narciarstwa, turystyki i krajoznawstwa oraz zdobywania odznak górskich PTTK.
 2. Organizowanie spotkań roboczych, dyskusyjnych i towarzyskich oraz organizowanie życia kulturalnego i rozrywkowego dla członków Klubu.
 3. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa w zakresie kwalifikowanej turystyki górskiej, zwłaszcza w odniesieniu do Tatr i innych gór wysokich, przez organizowanie odczytów, spotkań, pokazów filmowych, wystaw fotograficznych, konkursów, popularyzowanie tematycznych wydawnictw turystycznych itp.
 4. Organizowanie obozów, wycieczek i innych imprez, zwłaszcza kwalifikowanych górskich, a także ułatwianie członkom Klubu udziału w obozach, wycieczkach i imprezach PTTK lub innych organizacji zajmujących się turystyką.
 5. Wspomaganie szkolenia członków Klubu w zakresie taternictwa, turystyki wysokogórskiej i narciarstwa, typowanie kandydatów na kursy i obozy organizowane przez Polski Związek Alpinizmu oraz pokrewne stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się taternictwem, turystyką, krajoznawstwem i narciarstwem.
 6. Szerzenie umiłowania gór, zwłaszcza gór polskich, pogłębianie wiedzy o górach, szerzenie idei ochrony przyrody i krajobrazu.
 7. Współdziałanie z PZA i innymi organizacjami i klubami górskimi.
 8. Inna działalnośc zgodna ze Statutem PTTK.

§ 4.

 1. Klub może posiadać lokal klubowy i pomieszczenie administracyjno-magazynowe , sprzęt turystyczny, fundusze i inne składniki majątkowe.
 2. W miarę swoich możliwości Klub dofinansowuje udział swoich członków w imprezach turystyczno- krajoznawczych, obozach i kursach szkoleniowych.
 3. Klub może prowadzić wypożyczalnię sprzętu turystycznego dla swoich członków, na warunkach określonych w § 5 pkt. 3.
 4. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Klub wymaga zgody Walnego Zebrania.
 5. Klub może podejmować działania na rzecz pomocy ofiarom poważnych wypadków górskich lub – w przypadku śmierci – ich najbliższej rodzinie. Środki finansowe na działalność tego typu mogą pochodzić jedynie z dobrowolnych i przeznaczonych na ten cel składek członków lub sympatyków Klubu i/lub darowizn organizacji społecznych, politycznych oraz innych instytucji.

§ 5.

 1. Fundusze Klubu pochodzą z:
  1. wpisowego, składek członkowskich PTTK, składek klubowych i sekcyjnych;
  2. wpływów z imprez i prac organizowanych przez Klub;
  3. dotacji, darowizn i subwencji.
 2. Klub pobiera od członków składki PTTK oraz składkę klubową w wysokości uchwalonej przez członków Klubu na Walnym Zebraniu. Od płacenia składek PTTK w Klubie mogą być zwolnieni członkowie Klubu płacący składki w innych kołach. Niezależnie od powyższego członkowie sekcji opłacają składki sekcyjne. Ulgi w składkach przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz emerytom, rencistom i bezrobotnym.
 3. Klub wypożycza swym członkom posiadany sprzęt turystyczny za opłatą, której wysokość ustala Zarząd Klubu, przeznaczając uzyskane w ten sposób fundusze na konserwację, reperację lub zakup nowego sprzętu.
 4. Fundusze Klubu mogą być użyte wyłącznie na jego potrzeby z zastrzeżeniem § 4 pkt. 5.
 5. Majątek Klubu stanowią ruchomości zakupione z funduszy Klubu, wykonane w czynie społecznym przez członków Klubu lub Klubowi darowane.
 6. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym, prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i statutem PTTK

§ 6.

 1. Działalność programowa, organizacyjna i usługowa Klubu podlega Kontroli Zarządu Oddziału.
 2. Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu w ramach uchwalonego budżetu i uchwał Walnego Zebrania Klubu.

§ 7.
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. W miarę potrzeby Klub może zatrudnić pracowników.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.
Warunkiem członkostwa Klubu jest przynależność do PTTK. Członkostwo Klubu mogą uzyskać dzieci poniżej 16 lat - za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych - po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, na zasadach ogólnie ustalonych.

§ 9.
Zasady przyjęcia do Klubu określa Walne Zebranie.

§ 10.
Obowiązkiem członka Klubu jest:

 1. Współdziałanie w realizacji zadań Klubu dotyczących uprawiania turystyki górskiej, taternictwa, narciarstwa lub krzewienia krajoznawstwa.
 2. Chronienie przyrody i zabytków kultury.
 3. Przestrzeganie zasad koleżeństwa w stosunku do wszystkich członków Klubu, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i pomoc górskim organom ratowniczym, z zakresie przez nie zleconym.
 4. Dążenie do podwyższania swoich kwalifikacji w zakresie turystyki górskiej i krajoznawstwa.
 5. Przestrzeganie postanowień regulaminu Klubu, Statutu PTTK oraz stosowanie się do uchwał Walnego Zebrania i uchwał władz Klubu.
 6. Opłacanie w terminie składek członkowskich PTTK oraz składek klubowych.
 7. Dbałość o urządzenia i sprzęt klubowy.

§ 11.
Członkowie Klubu mają prawo:

 1. Korzystać ze wszystkich przywilejów przysługujących członkom PTTK;
 2. Brać udział w Walnych Zebraniach Klubu z prawem udziału w głosowaniu, wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
 3. Zgłaszać kandydatury do przyznania Wyróżnień Honorowych Klubu.;
 4. Nosić odznakę Klubu;
 5. Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (osoby poniżej 16 lat pod wyłączną opieką rodziców i na ich odpowiedzialność). Pierwszeństwo w imprezach organizowanych przez sekcje mają członkowie tych sekcji.

§ 12.

 1. Wyróżnieniami Honorowymi klubu są:
  1. Honorowe Członkostwo SKT / jako wyróżnienie wyższego stopnia /
  2. Złota odznaka SKT / jako wyróżnienie niższego stopnia /
 2. Wyróżnienia Honorowe klubu przyznaje Zarząd SKT na wniosek Kapituły Wyróżnień - organu doradczego Zarządu powołanego na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 lutego 2003 r.
 3. Kapituła Wyróżnień działa na podstawie odrębnego Regulaminu kierując się Zasadami Przyznawania Wyróżnień SKT.
 4. Regulamin Kapituły i Zasady Przyznawania Wyróżnień SKT zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 4 grudnia 2008 r.


 5. Osoby, którym przyznano Honorowe Członkostwo SKT zwolnione są z obowiązku opłacania składek klubowych.

§ 13.
Za niestosowanie się do postanowień Regulaminu Klubu i Statutu PTTK oraz za nieetyczne lub niewłaściwe postępowanie, nie licujące z mianem turysty, Zarząd Klubu ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub nagany albo skierować sprawę do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
W razie skierowania sprawy do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego Zarząd Klubu ma prawo zawiesić obwinionego w prawach członka Klubu do chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

§ 14.
Przynależność do Klubu ustaje na skutek:

 1. Zgłoszenia na piśmie wystąpienia z Klubu.
 2. Utraty członkostwa PTTK, zgodnie z postanowieniami Statutu PTTK.
 3. Skreślenia przez Zarząd Klubu z tytułu niepłacenia składek członkowskich PTTK lub klubowych przez okres dłuższy niż jeden rok, na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
 4. Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu.

IV. WŁADZE I ORGANIZACJA KLUBU

§ 15.

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata

§ 16.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział członkowie klubu.
 3. Do zakresu działania Walnego Zebrania należą:
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • ustalenie kierunków działania Klubu;
  • przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  • uchwalanie wysokości składek klubowych;
  • podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka Klubu;
  • podejmowanie uchwał o nadaniu wyróżnień honorowych Klubu;
  • uchwalanie zmian Regulaminu Klubu;
  • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu lub w innych sprawach wymagających przejawu woli wszystkich członków Klubu.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 30%  członków Klubu.

§ 17.
Walne Zebranie winno być zwoływane dwukrotnie w okresie trwania kadencji Zarządu, tj. raz na dwa lata najdalej do 23 grudnia. O terminie Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków Klubu podając proponowany porządek obrad co najmniej 14 dni wcześniej poprzez umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu, oraz na stronie internetowej Klubu.

§ 18.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:
  1. z inicjatywy Zarządu Klubu;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu;
  3. na żądanie Zarządu Oddziału;
  4. na żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków.
 2. Zarząd Klubu jest zobowiązany wyznaczyć termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie.

§ 19.

 1. Zarząd Klubu składa się z co najmniej 5 członków, według ustaleń Walnego Zebrania Klubu.
 2. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
 3. Zarząd Klubu może powołać zastępców członków Zarządu Klubu.
 4. Zastępcy członków Zarządu Klubu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu bez prawa udziału w glosowaniu.
 5. Przewodniczący sekcji uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Klubu na prawach zastępców członków Zarządu.
 6. W przypadku ustąpienia lub zawieszenia w pełnieniu funkcji członka Zarządu, Zarząd Klubu może dokooptować do swego składu członka Klubu na miejsce osoby ustępującej lub zawieszonej. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Klubu nie może przekraczać 1/3 liczby członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu.
 7. W przypadku zdekompletowania składu Zarządu do liczby mniejszej niż połowa liczby wybranych na Walnym Zebraniu, Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

§ 20.

 1. Zebranie Zarządu Klubu zwołuje prezes lub wiceprezes w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 2. Aby uchwały Zarządu Klubu były ważne potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 3. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa lub wiceprezesa.

§ 21.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  • kierowanie działalnością Klubu;
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  • reprezentowanie Klubu
  • zwoływanie Walnych Zebrań;
  • przyjmowanie członków Klubu i prowadzenie ewidencji;
  • gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach określonych budżetem i zgodnie ze Statutem PTTK, zarządzeniami władz PTTK oraz w granicach zawartych w upoważnieniu wydanym przez Zarząd Oddziału;
  • zatwierdzanie rocznych planów pracy i działalności sekcji, Komisji i zespołów oraz czuwanie nad ich realizacją;
  • przygotowanie preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków;
  • powoływanie Komisji i Zespołów;
  • zatwierdzanie wewnętrznych wytycznych i instrukcji oraz regulaminów sekcji;
  • zatwierdzanie składów osobowych oraz wyznaczanie kierowników imprez organizowanych przez Klub i sekcje;
  • załatwianie wszystkich spraw nie należących do kompetencji Walnego Zebrania i innych władz;
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami i władzami o pokrewnych celach i działalności, zarówno na terenie kraju jak i za granicą.
 2. Korespondencję w imieniu Klubu podpisuje prezes lub wiceprezes z sekretarzem, a w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych - prezes lub wiceprezes ze skarbnikiem. Korespondencje sekcji podpisują ich przewodniczący, a w sprawach finansowych - przewodniczący ze skarbnikiem Klubu. Zarząd Klubu może upoważnić do podpisu dalszych członków Zarządu.

§ 22.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na dwóch kolejnych zebraniach,lub nie wypełniania przyjętych na siebie obowiązków Zarząd jest uprawniony do zawieszenia członka Zarządu w pełnieniu jego funkcji i zastosowania przepisu § 19 pktu 6.

§ 23.
Zarząd klubu powołuje zespoły lub komisje do prowadzenia działalności w ramach poszczególnych zagadnień. Przewodniczącymi zespołów lub komisji winni być członkowie Zarządu lub ich zastępcy. Szczegółowy zakres działania komisji i poszczególnych zespołów ustala Zarząd Klubu.

§ 24.
W ramach Klubu mogą działać sekcje. Zakres działania sekcji, ich członkostwo, władze i sposób ich wyboru określają regulaminy sekcji zatwierdzone przez Zarząd Klubu.

§ 25.

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
 2. Komisja jest uprawniona do:
  • kontroli całokształtu działalności Zarządu Klubu, poszczególnych komisji i zespołów oraz sekcji;
  • udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym;
  • stawiania wniosków na Walnym Zebraniu, w tym w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

V. PRZYNALEŻNOŚĆ

§ 26.

 1. Klub może należeć do innych stowarzyszeń o podobnych celach i programie działania.
 2. Sekcje Klubu za zgodą Zarządu Klubu mogą należeć do innych stowarzyszeń.

§ 27.
Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, przyjętej większością co najmniej 2/3 głosów. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału.

§ 28.
W przypadku rozwiązania klubu, likwidację aktywów , pasywów pozostających w dyspozycji Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału. Likwidator postępuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PTTK.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29.
Regulamin niniejszy uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stołecznego Klubu Tatrzańskiego PTTK w dniu 28.05.1992 r. wraz ze zmianami dotyczącymi: pkt 4 § 5 oraz pkt5 § 4 wprowadzonymi na Walnym Zebraniu w 1994 r.;zmianami dot § 12 pkt 2 oraz § 12 pkt 3 wprowadzonymi 26 lutego 2004 r.; zmianami dot. § 15 pkt 2, § 16 pkt 4, § 17, oraz § 20 pkt 1 wprowadzonymi na Walnym Zebraniu 10 marca 2005 r.; zmianami dot. § 5 pkt 2, § 12 pkt 1,2,4, § 20 pkt 1, § 22, wprowadzonymi na Walnym Zebraniu 7 grudnia 2006 r.; zmianami dot. § 11. pkt 3,4,5 oraz § 12 pkt 1,2,3,4,5 wprowadzonymi na Walnym Zebraniu Członków SKT w dniu 04.12.2008 r.;zmianami dot. § 19 pkt 1 wprowadzonymi na Walnym Zebraniu Członków SKT w dniu 27.11.2014 r. wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Oddziału.

§ 30.
W przypadku wątpliwości, interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.