ZASADY OBSŁUGI FINANSOWEJ WYJAZDÓW KLUBOWYCH

 1. Organizator obozu zbiera kaucje od osób, wpisujących się na listę uczestników obozu.
 2. Wysokość minimalnej kaucji oraz innych opłat, związanych z wyjazdami klubowymi, m.in. wysokość stawki ubezpieczeniowej winna być ustalana na początku każdego roku przez Zarząd Klubu. W 2004 roku kaucja minimalna wynosi równowartość jednej normalnej składki klubowej tzn. 20 złotych.
 3. Jeśli schronisko wymaga wpłacenia zaliczki, to organizator przesyła taką zaliczkę, wykorzystując pobrane uprzednio kaucje od potencjalnych uczestników obozu. Kaucja w takim przypadku może być zwiększona do odpowiedniej wartości, aby pobrane kaucje stanowiły wystarczającą kwotę do zapłacenia rezerwacji w schronisku.
 4. Jeśli uczestnikiem obozu jest osoba spoza klubu, to organizator pobiera od niej opłatę równą kaucji wymaganej dla członka Klubu, powiększonej o wartość kaucji minimalnej.
 5. Jeśli uczestnikiem obozu jest członek Klubu, który nie opłacił bieżącej składki klubowej, to będzie on traktowany jak osoba spoza Klubu.
 6. Zwrot kaucji może nastąpić w przypadku rezygnacji z wyjazdu, pod warunkiem, że miejsce zostało wykorzystane przez inną osobę.
 7. Przed rozpoczęciem obozu, organizator opłaca ubezpieczenie uczestników. Ubezpieczenie dla członków Klubu jest pokrywane z kasy Klubu do wysokości stawki ubezpieczeniowej, ustalanej dla każdego roku. W 2004 roku wysokość stawki ubezpieczeniowej, pokrywanej z kasy Klubu, wynosi zarówno dla wyjazdów krajowych jak i zagranicznych 20 złotych. Jeśli stawka ubezpieczeniowa jest wyższa od tych wartości, różnicę pokrywają uczestnicy obozu. Ubezpieczenie będzie także pokrywane z funduszy Klubowych, gdy w grupie są co najmniej cztery osoby z SKT.
 8. Organizator obozu zatwierdzonego przez Zarząd lub osoba delegowana przez Zarząd otrzymuje z Klubu druk Polecenia Wyjazdu Służbowego czyli tzw. „delegację”, na podstawie której zwracane są koszty przejazdu pociągiem drugiej klasy lub autobusem. Zmiana tej zasady winna być potwierdzona przez Zarząd przed jej realizacją. Podstawą do rozliczenia kosztów przejazdu są załączone do delegacji bilety oraz sprawozdanie z przebiegu obozu lub innego wyjazdu. Zwrot kosztów przejazdu dla organizatora obozu może następować, jeśli na obozie przebywało minimum 6 członków Klubu.
 9. Niezwłocznie, a najpóźniej 6 tygodni po zakończeniu obozu, organizator obozu:
  • wpłaca do kasy Klubu opłaty pobrane za udział w obozie od uczestników, nie będących członkami Klubu oraz od członków Klubu z nieopłaconymi składkami
  • składa skarbnikowi Klubu rozliczenie finansowe obozu – zestawienie wpływów i wydatków oraz otrzymane w schroniskach rachunki, które są podstawą rozliczenia
  • przedstawia do rozliczenia „delegację” z załączonymi biletami oraz sprawozdanie opisowe z obozu.

Po upływie 6 tygodni od zakończenia obozu, jeśli nie został on rozliczony z winy organizatora obozu, Klub nie zwraca mu żadnych kosztów.